www.mva.nl (‘website’) is eigendom van en samengesteld door Makelaarsvereniging Amsterdam (‘MVA’).

Door gebruik te maken van de website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

MVA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de gebruikersovereenkomst dien je geen gebruik te maken van de website.

MVA heeft deze internetsite met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en doet er alles aan om de informatie op deze website 100% betrouwbaar weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kun je aan deze internetsite geen rechten ontlenen. MVA is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie en gevolgen die op deze internetpagina’s vermeld staat. Voor op- en/of aanmerkingen kun je ons bereiken via info@mva.nl.

Toegestane gebruik

Je dient je in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan: gebruik maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van MVA en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of MVA en/of derden kunnen schaden; (e) informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVA of de betreffende derde; (f) ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; (g) aanbrengen van een hyperlink naar (delen van) de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVA.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website berusten uitsluitend bij MVA en/of haar (toe)leveranciers. Het is toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVA mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, of om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.