Begrippenlijst

De wereld van het vastgoed is een wereld met zijn eigen begrippen. Op deze pagina staat een overzicht van de meest voorkomende begrippen met een korte uitleg.

Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen voor het bedrag dat overeengekomen is. Dit is meestal 10 % van de koopsom.

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de consument koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit gaat in nadat de koper en de verkoper de akte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Een verzekering die MVA-makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

De verbeelding en regels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit enz.

Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan een opleveringsdatum, eventueel over te nemen roerende zaken en overige voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud en/of een bouwkundige keuring.

Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als er aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door HobéonSKO laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM.

Het bedrag dat je als eigenaar van een woning in je belastingaangifte bij jouw inkomen moet optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).

Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is een recht van overpad.

Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is een recht van overpad.

Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon.

Eén van de internetsites (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door MVA-makelaars worden aangeboden. Je kunt voor het volledige aanbod ook terecht op www.mva.nl

De vergoeding voor de diensten die een makelaar van de MVA je verleent. De hoogte van de vergoeding spreek je af met jouw MVA-makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien je als particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien je als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.

In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het kadaster en het wordt in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Een instantie die openbare registers beheert. Het geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welke kadastrale aanduiding het pand heeft.

In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.

Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten voor de akte van levering
  • Kadaster kosten voor het inschrijven van de akte van levering

Makelaars- en hypotheekkosten vallen hier niet onder.

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt de onroerende zaak op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Afhankelijk van de hoogte van de koopsom, kun je een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt je in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Ook voor een nieuwbouwwoning, woningverduurzaming, een verbouwing en renovatie kun je een lening met NHG afsluiten.

Om lid te worden van de NVM moeten MVA-makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.

Een serieuze koper heeft zich gemeld bij de verkopende partij en heeft een bod uit gebracht. Indien de verkoper een tegenvoorstel heeft gedaan, is er sprake van ‘in onderhandeling zijn’. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven in beginsel wel mogelijk.

Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak . Voor een woning bedraagt deze momenteel 2% van de koopsom van de verkochte woning.

Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding. De verkoper stelt meestal een Lijst van Zaken op.

Het uitbrengen van een waardeoordeel over een onroerende zaak door een daartoe bevoegd persoon, zoals jouw MVA-taxateur. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan ben je volgens de wet automatisch lid als je eigenaar bent van een VvE in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. Het splitsingsreglement is aangegeven welk aandeel je als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Dit houdt in dat de verkoper de kosten betaalt voor het overdragen van de woning. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.

Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Dit is meestal 10 % van de koopsom.

Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.